The Alumni Council

Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology
MEMBERS OF THE ALUMNI COUNCIL

 
 
  Tan Sri Chan Kong Choy
Chairman
 
                 
 
 
 
 
Ir Tan Chee Kian
Deputy Chairman
  Tai Sing Nge   Adrian Yeo Eng Hui   Wong Cheng Siung   Troy Chan Gwo Haur
                 
                 
 
 
 
 
Wayne Soo   Mark Hew Yoon Onn   Simon Kong Keen Tween   Jackie Tan Choon Ling   Dr Bernard Tan Hoi Piew
                 
                 
 
 
 
 
John Kay Teong Hor   Dr Ng Swee Chin   Samantha Fu Wai Ming   Prof. Ir. Dr. Lee Sze Wei   Assoc. Prof. Dr. Chook Ka Joo
                 
                 
                 
        
  • TUNKU ABDUL RAHMAN UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
    Registration No. DU058(W)
    Wholly owned by the TARC Education Foundation
    (Co. Reg. No.: 201301003979 (1033820-M))